• Lapas:

  • Mācītājs

    Juris Veidenieks Skype Me™!
  • Draudzes priekšniece

    Inga Kalniņa
  • Kontakti:

    Dievkalpojumi: 1. un 3. mēneša svētdienā pl. 10:00; Adrese:Kaltene, Rojas pagasts, Latvia; Tālrunis: +371 28696529; e-mail: veidenieks(a)gmail.com

Draudzes nama būve 2012

KALTENES EV. LUT. DRAUDZES VĒSTĪJUMS 

NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

A.D. 2012

Ir 2012. gada rudens, un pamati tiek likti Kaltenes draudzes namam.

Mēs esam neliela draudze Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sastāvā. Dievkalpojumi notiek divreiz mēnesī, un uz regulārajiem dievkalpojumiem sanāk aptuveni divdesmit cilvēku. Ik gadu notiek iesvētības, un draudzei pievienojas jauni draudzes locekļi, tomēr pavisam nedaudzi no viņiem atrod ceļu uz baznīcu arī pēc iesvētībām. Pēdējos gados ievērojams skaits latviešu ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm, savukārt jaunieši aizbrauc no lauku ciemiem uz pilsētām un nereti tur arī paliek. Diezgan daudzas Kaltenes mājas, kur agrāk pastāvīgi dzīvoja vietējie, tagad kalpo tikai kā vasarnīcas. Gan šīs vispārējās tendences, gan sabiedrības sekularizācija, protams, ne pārāk pozitīvi ietekmē arī draudzes dzīvi un baznīcas apmeklētāju skaitu. Tomēr esam pateicīgi Dievam, ka joprojām draudze šeit pastāv un darbojas, un cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai draudze varētu pastāvēt arī turpmāk.

Jau 2007. gada sākumā draudzes sapulce pieņēma lēmumu celt draudzes namu. Ir pagājuši pieci gadi, un visu laiku kaut kas ir darīts, lai īstenotu šo projektu. Ir pārdots draudzes zemesgabals jūras krastā, nopirkts zemesgabals pie baznīcas, iziets šķietami bezgalīgs riņķadancis, lai vispār tiktu līdz celtniecībai – draudzes pilnsapulces un padomes lēmumi, zemesgabalu atdalīšana un apvienošana, saskaņošana ar LELB Virsvaldes un valsts iestādēm… Brīžiem ir šķitis, ka tā visa ir par daudz mūsu nelielajiem spēkiem.

Tāpēc vēl jo vairāk priecājamies, ka beidzot varam sākt celt šo namu. To darām ar pateicību Dievam un visiem, kas savus spēkus veltījuši un vēl veltīs nama tapšanai, un ar cerību un lūgšanu, ka draudzes nams varētu kalpot Evaņģēlija pasludināšanai un draudzes izaugsmei. Lai Tas Kungs mums uz to palīdz!

(teksta autore Ieva Akmene)

Kaltenes draudzes koris 1947.gads

Ievesta amatā jaunā Kaltenes luterāņu draudzes padome (06.05.2012)

Vienīgi raksti. Vienīgi žēlastība. Vienīgi ticība.

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. (Ef.2:8 )